ek iş ilan sitesi video bilgi sitesi kahta haber sitesi sağlık sitesi hızlı haber sitesi rüya yorum sitesi futbol haber sitesi gazipaşa rehber sitesi teknoloji haber sitesi güncel haber sitesi güncel blog sitesi kadın ve yaşam sitesi güncel sohbet sitesi blog sitesi kadın sitesi dekorasyon sitesi şafak haber sitesi hizmet haber sitesi bilgi paylaşım sitesi aktif blog sitesi erzincan haber sitesi finans sitesi blog sitesi meb haber sitesi güncel blog sitesi aktif blog sitesi bilgi paylaşım sitesi sağlık sitesi dramatik hikaye sitesi blog tanıtım sitesi aktif bilgi sitesi özel blog sitesi güncel haber sitesi güncel blog sitesi öğretici oyun sitesi ilginç bilgi sitesi sağlık takip sitesi aktüel yazı sitesi bomba haber sitesi araba tanıtım sitesi güncel bilgi sitesi beşiktaş haber sitesi türkçe bilgi sitesi teknoloji blog sitesi güncel ajans sitesi aktif bilgi sitesi güncel ekonomi sitesi magazin sitesi güncel yaşam sitesi güncel blog sitesi güncel ekonomi sitesi güncel haber sitesi güncel eğitim sitesi aktif ekonomi sitesi güncel magazin sitesi güncel kadın sitesi güncel finans sitesi güncel eğitim sitesi güncel magazin sitesi haber sitesi aktif haber sitesi güncel yaşam sitesi blog sitesi ekonomi sitesi güncel blog sitesi haber sitesi gercek haber sitesi günlük haber sitesi blog sitesi istanbul haber sitesi magazin sitesi gezi takip haber sitesi sağlık liste sitesi bilgi sitesi moda sitesi dekor sitesi blog sitesi moda takip sitesi haber dizi sitesi yaşam sitesi dertleşme sitesi güzellik sitesi yazar forum sitesi güncel reklam sitesi haber alma sitesi anne ve bebek sitesi ekonomi sitesi bilim sitesi eşya dekor sitesi güncel ekonomi sitesi ticaret haber sitesi aktif ekonomi sitesi turizm haber sitesi kitap tanıtım sitesi yöresel haber sitesi moda takip sitesi teknoloji sitesi ekonomi sitesi magazin sitesi eğitim sitesi sanat haber sitesi astroloji haber sitesi dizi haber sitesi sağlık sitesi kredi haber sitesi blog sitesi tarım haber sitesi teknoloji sitesi tarafsız haber sitesi samimi haber sitesi önemli haber sitesi değerli haber sitesi hızlı haber sitesi diyet sitesi internet haber sitesi bilgi paylaşım sitesi sosyal yorum sitesi kadın sitesi anne ve bebek sitesi blog sitesi astroloji sitesi yaşam sitesi sağlık haber sitesi eğitim sitesi teknoloji takip sitesi ekonomi sitesi güncel eğitim sitesi alışveriş haber sitesi android bilgi sitesi haber sitesi gezi sitesi blog sitesi haber takip sitesi teknoloji sitesi bilgi takip sitesi hızlı haber sitesi magazin sitesi aktif haber sitesi yemek takip sitesi kişisel gelişim sitesi güncel magazin sitesi aktif haber sitesi blog sitesi haber sitesi bilgi sitesi yorum sitesi kişisel blog sitesi yozgat haber sitesi eğitim sitesi blog sitesi güncel bilgi sitesi üniversite kariyer sitesi güzel haber sitesi sohbet sitesi haber sitesi komik bilgi sitesi güncel oyun sitesi bilgi paylaşım sitesi kişisel blog sitesi araba sorgulama sitesi aktif blog sitesi aktif bilgi sitesi teknoloji forum sitesi sağlık sitesi teknik bilgi sitesi produksiyon sitesi blog sitesi meslek denetim sitesi haber sitesi güncel test sitesi islami bilgi sitesi yemek tarif sitesi boztepe blog sitesi sosyal paylaşım sitesi sağlık sitesi tarafsız haber sitesi teknik bilgi sitesi forum sitesi ulaşım haber sitesi reklam sitesi blog sitesi mesleki denetim sitesi dizi haber sitesi ev ekonomi sitesi güncel forum sitesi teknoloji sitesi oyun tanıtım sitesi güncel haber sitesi emlak sitesi ekonomi sitesi yemek tarif sitesi turizm haber sitesi bilgi sitesi haber sitesi blog sitesi güncel bilgi sitesi aktif bilgi sitesi ekonomi sitesi meslek tanıtım sitesi aktif blog sitesi sınav ve rehberlik sitesi teknoloji sitesi kadın ve yaşam sitesi mutki haber sitesi haber sitesi teknoloji bilgi sitesi bilişim sitesi kişisel blog sitesi dini haber sitesi bilgi aktarım sitesi önemli haber sitesi web haber sitesi kaliteli bilgi sitesi balık tanıtım sitesi teknoloji tanıtım sitesi haber sitesi oyun tanıtım sitesi oyun oynama sitesi kitap tanıtım sitesi silifke haber sitesi psikoloji sitesi bilet bulma sitesi magazin sitesi blog sitesi diyet sitesi kişisel blog sitesi yemek tanıtım sitesi oyun tanıtım sitesi ekonomi sitesi temizlik sitesi video tanıtım sitesi dizi tanıtım sitesi kampanya sitesi güncel bilgi sitesi yemek tarif sitesi küre haber sitesi faydalı bilgi sitesi güncel bilgi sitesi güncel eğitim sitesi güncel blog sitesi güncel magazin sitesi güncel sağlık sitesi sağlık haber sitesi güncel haber sitesi haber sitesi kitap tanıtım sitesi araba tanıtım sitesi bilgi sitesi

Saffat Suresi meali ve fazileti nedir?

Adını ilk ayette geçen “es-Saffat” kelimesinden alan Saffat Suresi okunuşu merak ediliyor. Paygamberlerin hayatlarından kıssalara yer verilen Saffat Suresi meali, Diyanet İşleri Başkanlığı tefsiriyle dijital ortamda da bulunabiliyor.

SAFFAT SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1.Vessaffati saffa
2.Fezzacirati zecra
3.Fettaliyati zikra
4.İnne ilaheküm le vahıd
5.Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık
6.İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib
7.Ve hıfzam min külli şeytanim marid
8.La yessemmeune ilel meleil a’la ve yukzefune min külli canib
9.Dühurav ve lehüm azabüv vasıb
10.İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb
11.Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib
12.Bel acibte ve yesharun
13.Ve iza zükkiru la yezkürun
14.Ve iza raev ayetey yesteshırun
15.Ve kalu in haza illa sıhrum mübın
16.E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb’usun
17.E ve abaünel evvelun
18.Kul neam ve entüm dahırun
19.Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun
20.Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın
21.Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun
22.Uhşürullezıne zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya’büdun
23.Min dunillahi fehduhüm ila sıratıl cehıym
24.Ve kıfuhüm innehüm mes’ulun
25.Me leküm la tenasarun
26.Bel hümül yevme müsteslimun
27.Ve akbele ba’duhüm ala ba’dıy yetesaelun
28.Kalu inneküm küntüm te’tunena anil yemın
29.Kalu bel lem tekunu mü’minın
30.Ve ma kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tağıyn
31.Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun
32.Fe ağveynaküm inna künna ğavın
33.Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun
34.İnna kezalike nef’alü bil mücrimın
35.İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun
36.Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun
37.Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın
38.İnneküm lezaikul azabil elım
39.Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta’melun
40.İlla ıbadellahil muhlesıyn
41.Ülaike lehüm rizkum ma’lum
42.Fevakih ve hüm mükramun
43.Fı cennatin neıym
44.Ala sürurim mütekabilın
45.Yütafü alyhim bi ke’sim mim meıyn
46.Beydae lezzetil lişşaribın
47.La fıha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun
48.Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn
49.Ke ennehünne beydum meknun
50.Fe akbele ba’duhüm ala ba’dıy yetesaelun
51.Kle kailüm minhüm innı kane lı karın
52.Yekulü e inneke le minel müsaddikıyn
53.E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le medınun
54.Kale hel entüm müttaliun
55.Fattalea fe raahü fı sevail cehıym
56.Kale tellahi in kidte le türdın
57.Ve lev la nı’metü rabbı leküntü minel muhdarın
58.E fe ma nahnü bi meyyitın
59.İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebın
60.İnne haza le hüvel fevzül azıym
61.Li misli haza felya’melil amilun
62.E zalike hayrun nüzülen em şeceratüzç zekkum
63.İnna cealnaha fitnetel liz zalimın
64.İnneha şeceratün tahrucü fı aslil cehıym
65.Tal’uha ke ennehu ruusüş şeyatıyn
66.Fe innehüm le akilune minha fe maliune minhel butün
67.Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum
68.Şümme inne merciahüm le ilel cehıym
69.İnnehüm elfev abaehüm dallın
70.Fe hüm ala asarihim yühraun
71.Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelın
72.Ve le kad erselna fıhim münzirın
73.Fenzur keyfe kane akıbetül münzerın
74.İlla ıbadellahil muhlesıyn
75.Ve le kad nadana nuhun fe le nı’mel müccıbun
76.Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym
77.Ve cealna zürriyyetehu hümül bakıyn
78.Ve terakna aleyhi fil ahırın
79.Selamün ala nuhın fil alemın
80.İnna kezalike neczil muhsinın
81.İnnehu min ıbadinel mü’minın
82.Sümme ağraknel aharın
83.Ve inne min şıatihı le ibrahım
84.İz cae rabbehu bi kalbin selım
85.İz kale li ebıhi ve kavmihı maza ta’büdun
86.E ifken aliheten dunellahi türıdun
87.Fe ma zannüküm bi rabbil alemın
88.Fe nezara nazraten fin nücum
89.Fe kale innı sekıym
90.Fe tevellev anhü müdbirın
91.Ferağa ila alihetihim fe kale e ela te’külun
92.Ma leküm la tentıkun
93.Ferağa aleyhim darbem bil yemın
94.Fe akbelu ileyhi yeziffun
95.Kale e ta’büdune ma tenhıtun
96.Vallahü halekkkaküm ve ma ta’melun
97.Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehıym
98.Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın
99.Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın
100.Rabbi heb lı mines salihıyn
101.Fe beşşernahü bi ğulamin halım
102.Felemma beleğa meahüs sa’ye kale ya büneyye innı era fil menami ennı ezbehuke fenzur maza tera kale ya ebetif’al ma tü’meru setecidünı in şaellahü mines sabirın
103.Felemma eslema ve tellehu lil cebın
104.Ve nadeynahü ey ya ibrahım
105.Kad saddakter rü’ya inna kezalike neczil muhsinın
106.İnne haza le hüvel belaül mübın
107.Ve fedeynahü bi zibhın azıym
108.Ve terakna aleyhi fil ahırın
109.Selamün ala ibrahım
110.Kezalike neczil muhsinın
111.İnnehu min ıbadinel mü’minın
112.Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihıyn
113.Ve barakna aleyhi ve ala ishak ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihı mübın
114.Ve le kad menenna ala musa ve haun
115.Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil azıym
116.Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın
117.Ve ateynahümel kitabel müstebın
118.Ve hedeynahümes sıratal müstekıym
119.Ve terakna aleyhima fil ahırın
120.Selamün ala musa ve harun
121.İnna kezalik enczil muhsinın
122.İnnehüma min ıbadinel mü’minın
123.Ve inne ilyase le minel murselın
124.İz kale li kavmihı ela tettekun
125.E ted’une ba’lev ve tezerune ahsenel halikıyn
126.Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelın
127.Fe kezzebuhü fe innehüm le muhdarun
128.İlla ıbadellahil muhlesıyn
129.Ve terakna aleyhi fil ahırın
130.Selamün ala ilyasın
131.İnna kezalike neczil muhsinın
132.İnnehu min ıbadinel mü’minın
133.Ve inne lutal le minel mürselın
134.İz necceynahü ve ehlehu ecmeıyn
135.İlla acuzen fil ğabirın
136.Sümme demmernel aharın
137.Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihıyn
138.Ve bil leyl e fe la ta’kılun
139.Ve inne yunüse le minel murselın
140.İz ebeka ilel fülkil meşhun
141.Fe saheme fe kane minel müdhadıyn
142.Feltekamehül hutü ve hüve mülım
143.Fe lev la ennehu kane minel müsebbihıyn
144.Le lebise fı batnihı ila yevmi yüb’asun
145.Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekıym
146.Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktıyn
147.Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezıdün
148.Fe amenu fe metta’nahüm ila hıyn
149.Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun
150.Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun
151.E la innehüm min ifkihim le yekulun
152.Veledellahü ve innehüm le kazibun
153.Astafel benati alel benın
154.Ma leküm keyfe tahkümun
155.E fe la tezekkerun
156.Em leküm sültanüm mübın
157.Fe’tu bi kitabiküm in küntüm sadikıyn
158.Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun
159.Sübhanellahi amma yesıun
160.İlla ıbadellahil muhlesıyn
161.Fe inneküm ve ma ta’büdun
162.Ma entüm aleyhi bi fatinın
163.İlla men hüve salil cehıym
164.Ve ma minna illa lehü mekamüm ma’lum
165.Ve inna le nahnüs saffun
166.Ve inna le nahnül müsebbihün
167.Ve in kanu le yekulun
168.Lev enne ındena zikram minel evvelin
169.Lekünna ıbadellahil muhlesıyn
170.Fe keferu bih fe sevfe ya’lemun
171.Ve le kad sebekat kelimetüna li ıbadinel murselın
172.İnnehüm le hümül mensurun
173.Ve inne cündena lehümül ğalibun
174.Fe tevelle anhüm hatta hıyn
175.Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun
176.E fe biazabina yesta’cilun
177.Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerın
178.Ve tevelle anhüm hatta hıyn
179.Ve ebsır fe sevfe yübsırun
180.Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun
181.Ve selamün alel murselın
182.Vel hamdü lillahi rabbil alemın

SAFFAT SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU, MEALİ VE TEFSİRİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul escort esenyurt escort beylikdüzü escort bakırköy escort halkalı escort şirinevler escort sefaköy escort maltepe escort
istanbul escort esenler escort mecidiyeköy escort izmir escort Maltepe Escort şişli escort